Edukira salto egin | Salto egin nabigazioara

English version

Canto con caja

"Canto con Caja", "Canto con Tambor" edo "Wankara", espainieraz inprobisatutako kantua da eta Argentinako ipar-mendebaldean kantatzen da, eta baita Bolivia, Peru eta Txile iparraldeko lurralde batzuetan ere, Andeetako kulturen eraginpean. Lurralde hauetan antzina hainbat herri eta kultura bizi ziren, egungo banaketa politikoetatik at. Arrazoi honengatik eta herritar hauen leku-mugimenduengatik, ezaugarri antzekoak partekatzen dira urruneko lurraldeetan. Kollarrak, katxakiarrak eta diaguitarrak bizi ziren lurraldeak dira, eta jatorrizko hizkuntzak ketxua, runa simi eta diagitera - kakanera eta kitxua (Santiago del Estero) – ziren.

Inprobisatzailea "coplera" edo "coplero" deitzen da orokorrean, eta kantu honek dituen aldaeren arabera "bagualera/o" edo "vidalera/o" ere deitzen zaie. Emakumeak dira gehienetan koplariak, "kaja" edo "walaka" musika tresna batez ere emakumeei lotutakoa delako, eta adin ezberdinetako koplariak elkartzen dira.

Urteko ohiko jaietan edo bereziki sortutako koplarien topaketetan kantatzen dira, eta ez da oholtzarik ezta mikrorik erabiltzen. Urte garaiaren arabera egiten diren kantuetan gaia eta erritmoa aldatzen da; ugarien diren inauteri eta uzta garaiko kantuak azkarragoak eta poztasun handiagokoak dira. Bereziki antolatutako koplarien topaketetan ehunka kantari elkartu daitezke hainbat biribiletan eta doinu berean kantatu dezakete.

Memorizatutako edo inprobisatutako kantuak, bakarka, taldean ("ronda") edo binaka ("contrapunto") kantatzen dituzte. "Ronda" edo taldean egiten denean, gaia edo hitza kantari batetik bestera pasatzen doa, koplaren zati bat bakarka eta beste zatia denak kantatuz. Inprobisatzen denean azkartasuna, gaiari heltzea eta sormena begiratzen dira. Dagokion lurraldean ezagunena den doinua edo errondan kantu berria hasten duenak proposatutakoa erabiltzen da. "Contrapunto" edo binaka egiten denean, sarritan izaten da emakume eta gizonezkoaren artean eta inprobisazioa harremanaren ingurukoa izaten da. Entzuleriak eta taldeak erabakitzen du nor izan den onena. Lehiaketa denean epai-mahai bat izaten da eta honek, beste hainbat ezaugarriekin batera, entzuleriaren erantzuna izango du kontutan.

Kantu mota ugari ezagutzen dira, egitura eta musika elementuen arabera; "baguala", "vidala" eta "copla" edo "tonada" dira ezagunenak. "Joi-joi" eta "chaya" kantuak ere badira. Geografikoki bereizten dira, hizkuntza ezberdinak dituzte jatorrian, eta kantuaren ezaugarriak ere berezkoak dituzte.

Baguala: Bailara kaltxakiarretan kokatzen da, Salta, Tucuman eta Catamarcaren zati baten. Diagita-kaltxakiar jatorria du. Ohituraz biribilean ("ruedas") eta zutik jartzen dira koplariak, batek kopla kantatu eta besteek errepikatuta, ahots kantaeraren aberastasunarekin.

Vidala: Catamarca, Rioja eta Santiago del Estero mendilerroetan kokatzen da. Mota berantiarrena da (XIX. mendean garatu zen gehien bat) eta eskala diatonikoan egituratzen da, europar tonu sisteman. Ezaugarri honek kantu modua hirugarren paraleloan kantatzea ahalbidetzen du (bi edo hiru ahotsetan). Jatorrizko herritarren "joi-joi" kantutik eratorritako kantua izan daiteke. Sarritan kajarekin batera gitarra ere izaten da. Koplak zortzi silabatako ebakiak edo jarraituak dira.

Tonada edo Copla: Jujuy (Altiplano eta Quebrada de Humahuaca) eta Saltan kokatzen da. Jatorrian ketxua hizkuntzan kantatzen da. Bi, hiru, lau edo bost notako tonadak badira, pentafonia bilatuko balitz bezala.

Joi-joi: Diagita-kaltxakiarren barnean kokatzen diren amaitxarren kantua bezala ezagutzen da. Lurralde horretako artzainek egindako negar-kantua da. "Arribeña" deritzon kantatzeko modu altuagoa ere badute.

Chaya: La Rioja probintziako Chilecito herrian egiten den izen bereko jaian kantatzen da. Otsaileko lehenengo astean izaten da. Bere izena, "ihintza" hitzan du jatorria. Jatorrizko kulturen eragin argia du bere ezaugarrietan, baita afrikar kulturarena ere.

Kantuaren ohiko transmisioa familia bidez egin da, sarritan amona edo aitonaren bidez. XX. mende bukaeran hirietan ere "Canto con Caja" irakasten hasi dira baina ez dago irakaskuntza sisteman txertatuta. Hainbat ikertzaile eta eragilek lan handia egin dute kantu mota hau ikertu, ezagutzera eman eta duen balio handia erakusteko. Leda Valladares izan zen kantu honen inguruan lan handienetarikoa egin zuen etnomusikologoa.
El “Canto con Caja”, “Canto con Tambor” o “Wankara” es un canto improvisado en español del noroeste de Argentina. También se canta en Bolivia, Perú y en el norte de Chile, dentro de las culturas andinas. Es un elemento esencial en los ritos sagrados y festivos. Estos territorios, en la antigüedad, se organizaban a través de pueblos ubicados en diferentes zonas y no por las fronteras políticas actuales. Eso, sumado a la movilidad de sus habitantes, produjo que se compartan características en geografías alejadas. En estos territorios habitaron las culturas collas, calchaquíes y diaguitas y sus lenguas originarias fueron el quechua, runa simi y diaguita – cacán y quichua (Santiago de Estero).

La “coplera” o “coplero” es la persona que improvisa o canta. También se le denomina “bagualera/o” o “vidalera/o” según la modalidad del canto. La “caja” ha sido un instrumento tradicionalmente asociado a las mujeres. De ahí que las copleras suelan mayoría en los encuentros de canto. En el “Canto con caja” coinciden diferentes generaciones de copleras y copleros.

Se canta durante las distintas festividades que se celebran a lo largo del año o en encuentros organizados de copleras y copleros, donde no suele haber escenario ni micrófono. La temática y ritmo del canto varía según la festividad, y en los más frecuentes, que son durante el carnaval y fiestas de cosecha, los cantos tienen más ritmo y alegría. En los encuentros de copleros pueden darse cita cientos de improvisadores y cantores, y pueden formar numerosas ruedas y cantar en la misma melodía.

Los cantos memorizados o improvisados pueden crearse individualmente, en grupo o “ronda” o dialécticamente (“contrapunto”). En la “ronda”, el tema o la palabra pasa de una cantor/a a otra, cantando una parte de la copla la solista, y la otra parte el grupo. En la improvisación se valora la rapidez, la capacidad para ajustarse al tema y la creatividad. Se utiliza la melodía más conocida en el territorio o la que propone quien inicia una nueva etapa en la rueda. El “contrapunto” frecuentemente se da entre una mujer y un hombre y tratan temas de conquista, amor y desamor. El público y la ronda son los que deciden quién ha sido la persona que ha ganado. En caso de ser un concurso, existe un jurado, que, entre otros aspectos, tendrá en cuenta la respuesta del público.

Existen muchas modalidades de canto según su estructura o elemento musical; los más conocidos son la “baguala”, la “vidala” y la "copla" o “tonada". También se conocen las modalidades del “joi-joi” y la “chaya”. Cada modalidad se ubica en distintos territorios, proviene de diferentes culturas y lenguas, y posee sus propios recursos y particularidades.

Baguala: Localizado en los valles calchaquíes: Salta, Tucumán y parte de Catamarca. De origen diaguita-calchaquí. Tradicionalmente se canta en “rueda” y de pie, con un solista que propone la copla y el resto repitiéndola al unísono con gran riqueza de variaciones en el canto.

Vidala: Se encuentra en Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Es la forma más tardía (se desarrolla principalmente en el siglo XIX) y se estructura en escala diatónica, en el sistema tonal europeo. Esta característica permite su canto en terceras paralelas, a dos o tres voces. Su origen puede ser el canto originario “joi-joi”. Muchas veces la caja es acompañada también por guitarra. Sus coplas son octosílabas cortadas o seguida.

Tonada o Copla: Ubicado en Jujuy (Altiplano y Quebrada de Humahuaca) y Salta. Se canta originalmente en quechua. Hay tonadas de dos, tres, cuatro y cinco notas como buscando pentafonía.

Joi-joi: Se conoce como el canto de los amaichas, integrantes del pueblo diaguita calchaquí. Es el lamento cantado por los pastores y pastoras, y dentro de este género, está la “arribeña” con un registro más alto.

Chaya: Habitual dentro de una festividad del mismo nombre que tiene apicentro en la localidad de Chilecito, provincia de La Rioja. La misma se desarrolla en la primera semana del mes de Febrero. La palabra tiene su significación en el “rocío”. Las características de este estilo tiene claras influencias de las culturas originarias, así como de la africana.

El canto se ha transmitido tradicionalmente a través de la familia, generalmente gracias a la abuela o el abuelo. A partir de finales del siglo XX la enseñanza del “Canto con Caja” llegó a las ciudades, pero todavía no está integrada en el sistema de enseñanza. Numerosas personas han realizado una gran labor de investigación, difusión y valorización de este canto. La etnomusicóloga Leda Valladares ha sido una de las grandes promotoras.
Bideo gehiago Youtube-n   »
Adierazpidea
Canto con caja
Inprobisatzailea
Coplera; coplero; bagualera; bagualero; vidalera; vidalero
Hizkuntza
Indoeuroparra , Italikoa , Espainiera
Hizkuntzaren egoera
Osasuntsu
Kokapen geografikoa
Argentina
Beste kokapen geografikoak
Bolivia, Peru, Txile
Egungo egoera
Aktibo